به یاد خدا باش تا خدا به یادت باشد، اگر خدا به یاد انسان بود،از جهل رهایی می‌یابد اگر در کاری مانده است خداوند نمی‌گذاردعاجز شود.(علامه سيدمحمدحسين طباطبايي)

فايل‌ها

پيوندها

    

معرفت‌شناسی

چیستی و اهمیت معرفت

معناشناسی معرفت

هستی‌‌شناسی معرفت

جایگاه معرفت‌شناسی در منظومة معرفت بشری

منزلت يقين، ظنّ و شک

آثار معرفت در زندگی انسان

 

امکان معرفت

سرآغاز معرفت

شکاکیت و بررسی آن

نسبیّت‌گرایی و بررسی آن

علم ما به جهان خارج

 

منابع معرفت

حواس (ظاهری، باطنی)

عقل

شهود

وحی و الهام

دلیل نقلی

 

انواع معرفت

شناخت حسي، عقلي، شهودی، وحياني، و نقلی

شناخت حضوری و حصولی

 

مراتب معرفت

یقین (علم الیقین، عین ‌الیقین، حق الیقین)

ظن

شک

 

صدق و معیار آن

چیستی صدق

صدق، حق و دیگر واژه‌های همگن

صدق خبری و صدق مخبری

معیار صدق

 

 

زمینه‌ها و عوامل معرفت

ايمان

تقوا

صبر و شکر

خوف

زمینه‌ها و عوامل دیگر

 

موانع معرفت

موانع معرفتی (وسوسه، پیش‌داوری، منفی‌نگری، سطحی‌نگری، ...)

موانع غیر معرفتی (گناه،‌ حب دنیا، هواپرستی، تعصب، ...)