به یاد خدا باش تا خدا به یادت باشد، اگر خدا به یاد انسان بود،از جهل رهایی می‌یابد اگر در کاری مانده است خداوند نمی‌گذاردعاجز شود.(علامه سيدمحمدحسين طباطبايي)

فايل‌ها

پيوندها

    

نقد قرآن‌پژوهی مستشرقان

   آراء مستشرقان در تاریخ و علوم قرآن

   آراء مستشرقان در مبانی و روش تفسیر قرآن

                         برداشت‌های تفسیری مستشرقان