به یاد خدا باش تا خدا به یادت باشد، اگر خدا به یاد انسان بود،از جهل رهایی می‌یابد اگر در کاری مانده است خداوند نمی‌گذاردعاجز شود.(علامه سيدمحمدحسين طباطبايي)

فايل‌ها

پيوندها

    

مطالعات اجتماعی

فلسفة علوم اجتماعی

    چیستی علوم اجتماعی (ماهیت، هدف، تمایزهای آن با علوم طبیعی)
    چیستی پدیده‌های اجتماعی
    روش‌های معتبر در علوم اجتماعی
    مدل‌های تبیین در علوم اجتماعی (علّی، غایی، کارکردی، ...)
    رفتار و عقلانیت، جبرهای اجتماعی، کنش و ساختار
    دین و علوم اجتماعی


فلسفة اجتماعی

    چیستی جامعه
    اصالت فرد یا جامعه
    منشأ و ضرورت زندگی اجتماعی
    قانون‌مندی جامعه و سنت‌های اجتماعی


تکامل اجتماعی

    دین و زندگی اجتماعی
    ابعاد اجتماعی دین
    کارکردهای اجتماعی دین
    تبیین اجتماعی آموزه‌های دینی
    نهادهای دینی


نهادهای اجتماعی

    نهاد خانواده
    نهاد حکومت
    نهاد اقتصاد
    نهاد آموزش و پرورش
    نهاد حقوق
 


تغییرات اجتماعی        

    عوامل و شرایط تغییرات اجتماعی (جمعیتی، اقتصادی، فرهنگی، ایدئولوژیک، ...)
    کارگزاران تغییرات اجتماعی (نخبگان، جریانات اجتماعی، توده‌های اجتماعی، دین، ...)
    نظریه‌های تغییرات اجتماعی‌ (دورانی، تکاملی، تعادلی، ستیز، ...)
    موانع تغییرات اجتماعی (ترس از فروپاشی نظام اجتماعی، تفاوت‌های ایدئولوژیک، سنت‌گرایی، منافع گروهی، ...)


انحرافات اجتماعی

    ابعاد انحرافات اجتماعی
    شاخص‌های انحراف اجتماعی
    عوامل کجروی (آسیب‌سازان، ...)
    تبیین‌های کجروی (زیست‌شناختی، روان‌شناختی، جامعه‌شناختی، تلفیقی)
    راه‌کارهای پیشگیری و درمان انحراف اجتماعی (اجتماعی‌ شدن، نفوذ اجتماعی، نظارت اجتماعی، نهادینه کردن فرهنگ و   ارزش‌ها، ...)


جامعه‌شناسی معرفت

    عوامل اجتماعی شکل‌گیری معرفت (تعیّن معرفت)
    درصد تأثیر عوامل اجتماعی در معرفت (درجة تعیّن معرفت، علیت، تأثیر احتمالی، ...)
    قلمرو جمعیتی تأثیر عوامل اجتماعی در معرفت (سطح تعیّن؛ فرد، گروه، جامعه)
    عامل مسلط در شکل‌گیری معرفت
    انواع معرفت و اثرپذیری از عوامل اجتماعی (آماج معرفت، اعتباریات بعد الاجتماع، ...)


نابرابری‌های اجتماعی

    انواع نابرابری‌های اجتماعی
    عوامل نابرابری اجتماعی
    قشربندی اجتماعی  
    طبقات اجتماعی


فرهنگ

    چیستی فرهنگ (تعریف، مؤلفه‌ها، عوامل شکل‌دهنده)
    مناسبات فرهنگ و تمدن
    تبادل و تعارض فرهنگی
    تعامل دین و فرهنگ اجتماعی
    ثبات یا نسبیت فرهنگی


سبک زندگی

    سبک زندگی در خانواده
    سبک زندگی اجتماعی
    سبک زندگی و حکومت اسلامی
    سبک زندگی در عرصه بین‌الملل