به یاد خدا باش تا خدا به یادت باشد، اگر خدا به یاد انسان بود،از جهل رهایی می‌یابد اگر در کاری مانده است خداوند نمی‌گذاردعاجز شود.(علامه سيدمحمدحسين طباطبايي)

فايل‌ها

پيوندها

    

تفسیر قرآن

چیستی تفسیر قرآن

تفسیر و تأویل قرآن

 

مبانی تفسیر قرآن

مبانی مربوط به متن قرآن (زبان قرآن، معناداری، تعدد مدلول، ...)

مبانی مربوط به فهم قرآن (امکان، جواز، اعتبار و حجیت، ...)

مبانی مربوط به پدیدآورنده قرآن (رابطه متن و پدیدآورنده، مرادداری، هدف پدیدآورنده، ...)

مبانی مربوط به مفسر قرآن (فاصله زمانی و فرهنگی متن و مفسر، علائق و دلبستگی‌ها، ...)

 

منابع تفسیر قرآن

منابع عقلی و تجربی

منابع نقلی

منابع ادبی

منابع تاریخی

 

روش تفسیر قرآن

روش تفسیر اجتهادی (قرآن به قرآن، ...)

روش تفسیر غیر اجتهادی (نقلی، عرفانی، ...)

 

آسیب‌شناسی تفسیر، مکاتب و گرایش‌های تفسیری

آسیب‌های مبنایی تفسیر

آسیب‌های روشی تفسیر

نقد مکاتب تفسیری

      نقد گرایش‌های تفسیری