به یاد خدا باش تا خدا به یادت باشد، اگر خدا به یاد انسان بود،از جهل رهایی می‌یابد اگر در کاری مانده است خداوند نمی‌گذاردعاجز شود.(علامه سيدمحمدحسين طباطبايي)

فايل‌ها

پيوندها

    

فلسفه دین

 1. چیستی و خاستگاه دین
 1. تعریف دین
 2. دین و پرسش‌های بنیادین بشر
 3. منشأ دین (دیدگاه‌های گوناگون، ...)

 

 1. قلمرو دین
 1. شیوه‌های کشف قلمرو دین
 2. ثبات و تحول در دین
 3. رابطة دین و دنیا
 4. دین حداقلی و حداکثری
 5. دین و ساحت‌های اجتماعی (دین و سیاست، ...)
 6. سکولاریزم و قلمرو دین

 

 1. عقل و دین
 1. مناسبات عقل و دین (عقل‌گرایی، ایمان‌گرایی، نص‌گرایی)
 2. تعارض عقل و دین
 3. دین عقلانی

 

 1. زبان دین
 1. زبان وحی (تأثیرپذیری از فرهنگ زمانه، وحی و زبان نمادین، ...)
 2. زبان بشری و اوصاف الهی (الهیات سلبی، اشتراک معنوی، حمل تمثیلی)
 3. معناداری، معرفت‌بخشی و واقع‌نمایی گزاره‌های دینی

 

 1. علم و دین
 1. چیستی علم و دین
 2. روی‌کردهای مختلف در باب رابطه علم و دین
 3. انواع تقابل علم و دین
 4. علم دینی (چیستی، امکان، اقتضاءات)

 

 1. کثرت‌گرایی دینی
 1. مفهوم‌شناسی کثرت‌گرایی دینی
 2. مبانی کثرت‌گرایی دینی
 3. آثار و پیامدهای کثرت‌گرایی دینی

 

 1. وحی و تجربة دینی
 1. چیستی تجربه دینی
 2. انواع تجربه دینی
 3. رویکرد تجربی به وحی
 4. تجربۀ دینی و محدودیت‌های انسانی

تجربه دینی و توجیه اعتقادات دینی