به یاد خدا باش تا خدا به یادت باشد، اگر خدا به یاد انسان بود،از جهل رهایی می‌یابد اگر در کاری مانده است خداوند نمی‌گذاردعاجز شود.(علامه سيدمحمدحسين طباطبايي)

فايل‌ها

پيوندها

    

خداشناسی

ارزش و جایگاه شناخت خدا

تأکید قرآن بر شناخت خدا

جايگاه خداشناسی در نظام تفکر دینی

تأثير شناخت خدا در کمال و سعادت انسان

نقش خداشناسی در اخلاق و رفتار دینی

 

امکان و حد شناخت خدا

جواز گفتگو و تفکر دربارة خدا

امکان معرفت حسي

امکان معرفت به کنه ذات

حد شناخت حصولي خدا

حد شناخت حضوري خدا

 

راه‌های شناخت خدا

راه‌هاي شناخت خدا برحسب ابزارهاي معرفتي (تجربي، عقلي، شهودي، نقلي)

راه‌هاي شناخت خدا برحسب مسيرها و بسترها (بي‌واسطه و با واسطه، آياتي و انفسي، ... )

 

اثبات وجود خدا

دلايل و براهين اثبات وجود خدا (فطري، تجربي، فلسفي، ...)

علل و انگيزه‌هاي انکار وجود خدا

 

توحيد و شرک

اقسام توحيد (ذاتي، صفاتي، افعالي)

مراتب توحيد

ارزش مراتب توحيد

 براهين توحيد

توحيد و وساطت غير خدا در امور (توسل، شفاعت، ...)

انگیزه‌ها و عوامل شرک

مراتب شرک

 

اسماء و صفات الهي

توقیفی بودن اسماء و صفات

اسماء الهی و ترتب آنها بر یکدیگر

تقسیمات صفات الهي

صفات ذات

صفات فعل

افعال الهي

حيثيات مختلف فعل الهي ( امري و خلقي، ملکوتي و مُلکي)

مراتب فعل الهي (علم، مشيت، اراده،‌ قدر، قضاء، ...)

      وسائط در افعال الهي

      مصلحت افعال الهي

      غايت افعال الهي