به یاد خدا باش تا خدا به یادت باشد، اگر خدا به یاد انسان بود،از جهل رهایی می‌یابد اگر در کاری مانده است خداوند نمی‌گذاردعاجز شود.(علامه سيدمحمدحسين طباطبايي)

فايل‌ها

پيوندها

    

مطالعات اصولی

مباحث الفاظ

ترادف و اشتراک

حقیقت و مجاز

حقیقت شرعیه

مشتق

انواع دلالت

اوامر و نواهی

مفاهیم

عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین

 

مباحث حجیت

حجیت قرآن

حجیت سنت

حجیت عقل

  حجیت ظهور