به یاد خدا باش تا خدا به یادت باشد، اگر خدا به یاد انسان بود،از جهل رهایی می‌یابد اگر در کاری مانده است خداوند نمی‌گذاردعاجز شود.(علامه سيدمحمدحسين طباطبايي)

فايل‌ها

پيوندها

    

مطالعات جهان‌شناختی

اهداف و چگونگی طرح مباحث جهان‌شناختی در قرآن

 استطرادی یا استقلالی ‌بودن مباحث جهان‌شناختی

 اجمالی یا تفصیلی ‌بودن مباحث جهان‌شناختی

 اهداف کلی طرح مباحث جهان‌شناختی در قرآن

 اهداف جزئی طرح مباحث جهان‌شناختی در قرآن

 

آفرینش آسمان‌ها و زمین

 آفرینش آسمان‌ها، ماده و تعداد آنها

 نحوه استقرار و حفظ آسمان‌ها

 آفرینش زمین، تعداد و ویژگی‌های آن

 آفرینش خورشید، ماه و ستارگان، و ویژگی‌ها و فواید آنها

 تسخیر پدیده‌های کیهانی

 

مراحل و زمان آفرینش آسمان‌ها، زمین و موجودات

 مراحل و مدت آفرینش آسمان‌ها

 مراحل و مدت آفرینش زمین

 مراحل و مدت آفرینش موجودات و اقوات

 ترتیب آفرینش آسمان‌ها، زمین و موجودات

 

حقیقت عرش و کرسی وارتباط آنها با نظام آفرینش

 آفرینش عرش و کرسی

 حقیقت عرش و جایگاه آن در نظام آفرینش

 حقیقت کرسی و جایگاه آن در نظام آفرینش

 وحدت یا تعدد عرش و کرسی و ویژگی‌های هر یک

 

تسبیح موجودات

 حقیقت تسبیح

 موجودات تسبیح‌گو

رابطه شعورمندی موجودات با تسبیح آنها

 رابطه سجده موجودات با تسبیح آنها

 

پدیده‌های جوی و زمینی

 باد، ابر و باران

 آب‌ها (چشمه‌ساران، نهرها، دریاها)

 گیاهان

 کوه‌ها و درّه‌ها

 حیوانات روی زمین

 تسخیر پدیده‌های جوی و زمینی

 

فرشتگان

 حقیقت فرشتگان و ویژگی‌های آنها

 انواع و مراتب فرشتگان

 رسالت عام فرشتگان

 رسالت خاص فرشتگان

 

جن و شیاطین

 آفرینش جن (ماده، زمان، ویژگی‌ها)

رابطة ‌جن و انسان

 اشتراکات و تمایزات جن با انسان و فرشته

 شیاطین جن و نفوذ به آسمان‌ها

 ابلیس و فلسفه آفرینش او

 مهم‌ترین ابزارها و کارهای شیطان