به یاد خدا باش تا خدا به یادت باشد، اگر خدا به یاد انسان بود،از جهل رهایی می‌یابد اگر در کاری مانده است خداوند نمی‌گذاردعاجز شود.(علامه سيدمحمدحسين طباطبايي)

فايل‌ها

پيوندها

    

مطالعات حدیث‌شناختی

چیستی و اعتبار سنت و حدیث

 مفهوم‌شناسی سنت و حدیث

 قلمروشناسی سنت (امور دینی، امور عادی)

 اعتبار سنت و حدیث (منشأ، دلایل)

 تاریخ‌مندی سنت

 رابطة سنت امامان و سنت نبوی

تاریخ حدیث

 تدوین حدیث

 اسرائیلیات، جعل و تحریف حدیث

 نقل به معنا در حدیث

 مکاتب و جریان‌های حدیثی

 

رابطة حدیث با قرآن

 رابطة تفسیری ـ تأسیسی

 رابطة ارشادی ـ تعبدی

 نقش حدیث در تفسیر قرآن

 نسخ قرآن توسط حدیث

 

قلمرو اعتبار حدیث در فهم دین

 اعتبار حدیث در اعتقادات

 اعتبار حدیث در اخلاق

 اعتبار حدیث در احکام

 اعتبار حدیث در تفسیر قرآن

 

مبانی فهم حدیث

 مبانی صدوری (تقیه، ویژگی راویان، ارسال و اسناد، ...)

 مبانی دلالی (زبان حدیث، نقل به معنا، تقطیع حدیث، ...)

 

روش فهم حدیث

 فهم مفردات و ترکیبات بر اساس معانی و کاربردهای زمان صدور

 گردآوری قرائن درون متنی

 یافتن اسباب ورود حدیث

 تشکیل خانواده حدیث

 توجه به احادیث معارض (در فهم متن، در فهم مقصود معصوم†)

 بهره‌گیری از علوم عقلی و تجربی (در استنطاق حدیث، در تبیین حدیث)

 

منابع فهم حدیث

 عقل

 قرآن

 روایات

 تاریخ

 فرهنگ زمانه

 مسلّمات علمی

 

نقد حديث

 مباني نقد حديث

 نقد بيروني و درونی و ارزش هر یک

نقد محتوایي احاديث تفسيري

 معيارهاي نقد حديث (آیات، روایات، عقل، ...)