به یاد خدا باش تا خدا به یادت باشد، اگر خدا به یاد انسان بود،از جهل رهایی می‌یابد اگر در کاری مانده است خداوند نمی‌گذاردعاجز شود.(علامه سيدمحمدحسين طباطبايي)

فايل‌ها

پيوندها

    

منطق

فلسفه منطق

    چیستی منطق
    ضرورت منطق
    مبادی تصدیقی علم منطق
    منطق و زبان
    منطق و علم
    منطق و شهود
    منطق احساسی و منطق مبتنی بر واقعیت

 

تعریف

    تعریف‌‌های شرح‌الاسمی
    تعریف‌های حقیقی (تعریف‌های حدی، تعریف‌های رسمی، تعریف‌های کارکردی)

   

استدلال مباشر

    تناقض در قضایا
    عکس مستوی
    عکس نقیض

 

استدلال غیر مباشر

    قیاس‌ اقترانی
    قیاس‌ استثنائی (اتصالی، انفصالی)
    قیاس‌ مرکب
    قیاس‌ خلف
    استقراء (تام،‌ ناقص، تعلیلی)
    تمثیل‌های برهانی
 

برهان

    برهان لمّی
    برهان انّی (مطلق و دلیل)
    قاعدة ذوات الاسباب و قاعدة ما لاسبب
    برهان و حکمت
    برهان و جدل
 

 

جدل

    جدال احسن
    شیوه‌های مناظره
    مغالطه
    مغالطات مادی
    مغالطات صوری
    مغالطات بیرونی
    

شعر و خطابه

    حکمت و شعر
    خطابه و موعظه

   

منطق جدید

    زبان منطق
    عالم مقال
    بررسی و نقد منطق ارسطویی