به یاد خدا باش تا خدا به یادت باشد، اگر خدا به یاد انسان بود،از جهل رهایی می‌یابد اگر در کاری مانده است خداوند نمی‌گذاردعاجز شود.(علامه سيدمحمدحسين طباطبايي)

فايل‌ها

پيوندها

    

مطالعات اقتصادی

فلسفه اقتصاد اسلامی

مبانی اقتصاد اسلامی (مبانی هستی‌شناختی، مبانی انسان‌شناختی، مبانی معرفت‌شناختی، ...)
اهداف اقتصاد اسلامی (عبوديت و قرب به خداوند، استقلال و اقتدار اقتصادي، ...)

 

عدالت اقتصادی

    ماهیت عدالت اقتصادی
    مؤلفه‌های عدالت اقتصادی
    ساز و کارهای تحقق عدالت اقتصادی

 

مفاهیم مبنایی در اقتصاد

    مال و مالکيت
    فقر و غنا
    انسان اقتصادي
    آزادي اقتصادي

 

توزیع قبل از تولید

    منابع و عوامل تولید (مالکیت، منشأ و مکانیزم تخصیص)
    منابع تولید و مسأله توزیع (سهم عوامل و منابع، مسأله استحقاق‌ها و عدالت توزیعی اسلام)
    منشأ ارزش اقتصادی (ارزش کار و ماهیت سود، بهره و ربا)

 

تولید و عرضه

    اهداف و انگیزه‌های رفتار تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان
    ضوابط هدایت کننده رفتار تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان
    محدودیت‌های اخلاقی تولید و عرضه‌

 

مصرف

    ماهیت و مقومات مصرف‌ (اهداف، انگیزه‌ها، اصول حاکم بر  انتخاب کالا و خدمات، اصول موضوعه شرعی در نحوة مصرف کالا و خدمات)
    مصرف و رفاه اقتصادی (معیارها و شاخص‌های رفاه اقتصادی اسلام، نقش انسان‌شناسی اسلام در سیاست‌گذاری رفاه)

 

 
دولت و اقتصاد اسلامی

    فعالیت‌های اقتصادی دولت (دخالت، نظارت، حدود و فلسفه مشروعیت)
    مالکیت دولت (ماهیت و آثار)
    دولت و اهداف اقتصادی اسلام (برپایی عدالت اقتصادی ـ اجتماعی، اقتدار اقتصادی، رفع وابستگی، نیل به خودکفایی و رفاه اجتماعی)
    راه‌های تامین درآمدهای دولت (خراج، زکات، خمس، انفال، فیء، ...)
    اهداف و وظایف توزیع درآمدی دولت در اقتصاد اسلامی (ماهیت مصارف و موارد آن، عوامل تعیین کننده، نقش ارزش‌های اخلاقی)
    توزیع مجدد درآمد و عدالت اقتصادی ـ  اجتماعی (معیارها و شاخص‌های توزیع درآمد، عدالت اقتصادی ـ اجتماعی ، دلایل، عوامل و نحوه توجیه وجود نابرابری‌ها)

 

اخلاق اقتصادی

    وفاي به قراردادها
    اداي امانت
    انفاق
    ميانه روي
    قناعت و رضايت
    شکر