به یاد خدا باش تا خدا به یادت باشد، اگر خدا به یاد انسان بود،از جهل رهایی می‌یابد اگر در کاری مانده است خداوند نمی‌گذاردعاجز شود.(علامه سيدمحمدحسين طباطبايي)

فايل‌ها

پيوندها

    

مطالعات حقوقی

 1. فلسفه حقوق
 1. حق و ویژگی‌های آن
 2. منشأ اعتبار حق (مبانی حقوق)
 3. اهداف حقوقی
 4. مناسبات ملاکات احکام حقوقی
 5. فلسفه تفاوت‌های حقوقی زن و مرد
 6. فلسفه مجازات‌ها

 

 1. نظام حقوقی اسلام
 1. اهداف نظام حقوقی اسلام
 2. منابع نظام حقوقی اسلام
 3. ویژگی‌های نظام حقوقی اسلام
 4. ضرورت انطباق قوانین بر شریعت اسلامی

 

 1. مباحث حقوقی
 1. قانون و ویژگی‌های آن
 2. حقوق بشر
 3. حقوق خانواده
 4. حقوق بین‌الملل و اصول حاکم بر آن
 5. جرائم و مجازات‌ها
 6. حقوق قراردادها
 7. حقوق و تکالیف متقابل مردم و حکومت

دادرسی عادلانه و ویژگی‌های آن