به یاد خدا باش تا خدا به یادت باشد، اگر خدا به یاد انسان بود،از جهل رهایی می‌یابد اگر در کاری مانده است خداوند نمی‌گذاردعاجز شود.(علامه سيدمحمدحسين طباطبايي)

فايل‌ها

پيوندها

    

مطالعات عرفانی


    چیستی عرفان
    معناشناسی عرفان
    ابعاد عرفان (عرفان نظري، عرفان عملي)
    خاستگاه عرفان
    عرفان و تصوف

    

    معرفت‌شناسی عرفانی
    اقسام شهود
    حجیت شهود
    میزان شهود
    رابطة‌ عقل و عرفان
 
    عرفان و شریعت
    روش عرفاني فهم متون دينی (تأویل عرفانی)
    عرفان از منظر شريعت
    شریعت از منظر عرفا

  

    هستی‌شناسی عرفانی
    مراتب وجود (ظهورات، تعیّنات، اسماء)
    عوالم هستی (عالم غیب، عالم شهادت، ...)
    توحید عرفانی (توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی)

  

    انسان‌شناسی عرفانی
    حقیقت انسان
    مراتب انسان (نفس، قلب، عقل، روح، سر، خفي، اخفي)
    تطابق مراتب انسان با مراتب هستی
    رابطه نفس و بدن
    سعادت و شقاوت انسان
    جاوادنگی انسان
    انسان کامل
    ‌ولايت و چيستي آن

  

    سلوک عرفانی
    جایگاه سلوک در دین
    منازل عرفانی
    اخلاق توحیدی
    رهبانیت
    روش سلوکی (معرفت النفس)
    دستورالعمل‌های عرفانی